Skip to main content
Til toppen

Salgsbetingelser

INNLEDNING
Disse salgs- og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.
Cimberio AS er medlem av VA og VVS Produsentene og stiller seg bak FL-VA/VVS/Kulde 2023.

1. TILBUD
Selgerens tilbud gjelder i 60 dager fra dets mottakelse.

2. TEGNINGER O.L.
Tegninger, beskrivelser og tekniske oppgaver forblir utarbeiderens eiendom.

3. MEDDELELSER
Meddelelser mellom partene skal angi den person, enhet og/eller ordre- betegnelse som er angitt for leveransen.

4. KVALITET
4.1: Tilbud gjelder alminnelige handelsvarer når intet annet er opplyst. Ønskes tilbud på spesielle varer utenom alminnelige handelsvarer, må dette gå fram av forespørselen.
4.2: Varen skal oppfylle de krav som stilles til den i lover og forskrifter, samt de beskrivelser og anvisninger som avtalt.
4.3: Endres lover og forskrifter etter avtalens inngåelse, skal avtalen endres i den utstrekning kostnader eller leveringstid påvirkes.

5. PRODUKTINFORMASJON
5.1: Solgte varer skal i det alt vesentlige være i overensstemmelse med produktinformasjon som selger har gitt og Kjøper er kjent med, eller burde være kjent med.
5.2: Dokumentasjon for varen skal inneholde informasjon -herunder sporbarhet - som er påbudt i henhold til lov og forskrifter. Denne dokumentasjonen, herunder bruks- og monteringsanvisninger, skal være på norsk/skandinavisk språk og være tilgjengelig ved mottak av varen i elektronisk format.

6. ANSVAR FOR GITTE OPPLYSNINGER
6.1: Hver av partene svarer for de opplysninger han har gitt.
6.2: Selger svarer ikke for feil som er forårsaket av innsats eller materiell levert av Kjøper.

7. TRANSPORT
7.1: Selgers leveringsbetingelser er Ex Works vårt lager på Hagan dersom annet ikke er avtalt. Selger besørger transport og nødvendig transportforsikring av varen frem til mottakeren. Selger plikter å gi Kjøper opplysninger om spesielle forhold av betydning for mottakelsen av varen.
7.2: Kjøper skal omgående underrette Selger dersom transporten ikke kan gjennomføres på den måten Selger har angitt eller som er normal mellom partene. Kjøper svarer for at
forholdene på mottakerstedet tillater den planlagte leveringen.
7.3: Eventuelle fraktomkostninger mv. betales ikke ved mottakelsen, men faktureres Kjøper.
7.4: Den av Selgeren engasjerte fraktfører skal ved overlevering av varen på byggeplass bære ID-kort med informasjon om vedkommendes navn og arbeidsgiver samt ha gyldig
legitimasjon i form av sertifikat eller lignende. Fraktførers utstyr skal være godkjent i henhold til gjeldende lov/forskrift. Fraktfører skal inneha nødvendige sertifikater for å
gjennomføre leveransen.
7.5: Leveranser skal alltid være merket på en mellom partene avtalt måte.
7.6: Om særskilt løfteanordning er nødvendig ved lossing av varen, skal Kjøper opplyses
om dette i så god tid før levering at slik særskilt løfteanordning kan tilveiebringes av
Kjøper. Kjøper dekker utgiftene til dette.

8. VARSEL OM FORSINKELSE
Finner Selger at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering/dellevering eller Kjøper for mottakelse av varen, skal den annen part underrettes uten ugrunnet
opphold. Videre skal nytt leveringstidspunkt angis.

9. HEVING VED FORSINKET LEVERING ELLER FORSINKET MOTTAKELSE
Dersom varslet eller inntruffet forsinkelse ved levering eller mottakelse medfører vesentlig ulempe, har den av partene som ikke er ansvarlig for forsinkelsen, rett til
å heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part. Dersom forsinkelsen bare gjelder deler av leveransen, kan heving bare foretas for disse varer med tilbehør.

10. DAGMULKT VED FORSINKELSE
10.1: Dagmulkt ved forsinket levering skal kun svares av Selger hvor særskilt skriftlig avtale om dette og fast leveringstid er inngått. Dagmulkten begrenses oppad til 0,5% pr
påbegynt uke, hvormed Selgeren har overskredet avtalt tidspunkt for levering. Mulkten beregnes av kjøpesummen på den del av leveransen som er forsinket. Samlet mulkt for overskridelse av tidsfrist for levering skal ikke overskride 10% av kjøpesummen inklusiv mva. Innebærer forsinkelsen at maksimal dagsmulkt skal erlegges,
anses dette uten videre som vesentlig ulempe, som i henhold til pkt. 9 gir adgang for Kjøperen til å heve kjøpet. Kjøper kan ikke kreve erstatning i stedet for dagsmulkt bortsett fra i de tilfeller hvor forsinkelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos Selgeren.
10.2: Dagmulktsansvaret etter pkt. 10.1 bortfaller så langt Selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å
ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller overvinne følgene av.
10.3: Unnlater Selgeren uten ugrunnet opphold å underrette Kjøperen skriftlig om at befriende omstendighet er inntrådt, kan han ikke påberope seg denne med mindre
Kjøperen måtte forstå eller burde ha forstått at slik omstendighet forelå.
10.4: Dersom Kjøperen vil kreve dagmulkt, skal han uten ugrunnet opphold underrette Selgeren om forsinkelsen. Eventuelt krav om dagmulkt skal fremsettesskriftlig snarest,
og senest 3 måneder etter at leveransen skulle ha funnet sted etter avtalen, ellers bortfaller retten til dagmulkt. På skriftlig forespørsel fra Selger plikter Kjøper - uten ugrunnet opphold - å opplyse skriftlig om han vil kreve dagmulkt for en foreliggende forsinkelse. Gjør Kjøper ikke det, taper han retten til å kreve denne dagmulkten.

11. KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN
11.1: Pakkseddel skal følge leveransen.
11.2: Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere leveransen mot pakkseddel og forøvrig undersøke den forsvarlig, alt etter leveransens art og leveringsform. Varen anses
som levert når Kjøper - eller dennes representant på avtalt leveringssted - har signert pakkseddelen/fraktbrevet.
11.3: Kjøper plikter å lagre varen på en etter forholdene forsvarlig måte.

12. REKLAMASJON
Reklamasjoner skal skje skriftlig iht FL-VVS 2023, og dokumenteres om mulig med bilder. Reklamasjoner med følgeskader må meldes umiddelbart til den skadelidendes
forsikringsselskap.
12.1: Mangler som oppdages eller burde ha vært oppdaget ved varens mottakelse, skal det reklameres på uten ugrunnet opphold. Ellers reklameres det uten ugrunnet opphold
etter at mangelen oppdages eller burde ha vært oppdaget. Reklamasjonen skal varsles skriftlig og skal inneholde beskrivelse og bildedokumentasjon av mangelens art,
omfang og skadested med adresse.
12.2: Reklamerer ikke Kjøper som bestemt i pkt. 12.1, til tross for at han har oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, taper han retten til å påberope seg mangelen.
12.3: Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre. Selger vil vurdere reklamasjonens berettigelse, og eventuelt utstede kreditnota på den reklamerte varens
verdi eller del av denne.
12.4: Selger svarer ikke for mangel Kjøper ikke har reklamert over innen fem år etter mottagelse av varen.

13. SELGERS ANSVAR FOR MANGEL
13.1: Lider den leverte varen av en mangel (konstruksjons-, produksjons- eller materialmangel) - jfr pkt 12 - kan kjøper kreve av Selger:
a) omkostningsfri omlevering/utbedring av varen.
b) dekning av de direkte utskiftingsomkostningene.
Med direkte utskiftingskostnader utover gravearbeider, nødvendige bygningsmessige arbeider m.v. forstås vederlag til fagarbeider/lærling/hjelper etter medgått tid og til
avtalt timepris, inntil kr 800 eks mva pr time. Ved større reklamasjonsarbeider bør partene avtale særskilt oppgjør.
13.2: Omfanget av Selgers ansvar avhenger av i hvilken grad trykk- og tetthets- prøver er foretatt i henhold til gjeldende normer, samt hvorvidt produsentens monterings- og
bruksanvisninger er fulgt.
13.3: Før Kjøper selv avhjelper mangelen, skal mangel og skadested dokumenteres (bilder og skriftlig beskrivelse). Selger skal gis rimelig tid til å kunne besiktige varen og
skadested. Gjør ikke Kjøper dette taper han retten til å kreve avhjelp, med mindre hensynet til driftsmessige og økonomiske forhold krever øyeblikkelige tiltak. Partene
skal søke enighet om hvordan utbedring skal skje.
13.4: Unnlater Selger innen rimelig tid å foreta omlevering/utbedring som Kjøper har krav på, har Kjøper rett til selv å avhjelpe mangelen på Selgers bekostning eller kreve
avslag i prisen, eller, hvis mangelen er vesentlig, heve kjøpet.
13.5: Dersom Kjøper fremmer en åpenbart grunnløs reklamasjon, kan Selger kreve sine dokumenterte saksbehandlingskostnader dekket av Kjøper.
13.6: Utover det som fremgår av foranstående svarer Selger ikke for noen skade eller noe tap som er en følge av mangel ved varen, med mindre varen avviker fra det som er
garantert av Selgeren eller det foreligger feil eller forsømmelse på Selgerens side eller hos noen som Selgeren hefter for, jfr kjl §40 (3).

14. RETUR
Selger vil kun motta varer i retur dersom dette i hvert enkelt tilfelle er avtalt på forhånd. Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering,
og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Faktura- eller ordrenummer må oppgis. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra Selgers lager. Varer som er spesialtilpasset, kappet eller levert i spesielt tilpassede lengder og størrelser tas normalt ikke i retur.
Returadresse for lagerførte - og ikke lagerførte varerskal angis i returdokumentet som skal være mottatt hos Kjøper før returforsendelsen effektueres.
Retur skjer for Kjøpers regning og risiko, slik at blant annet returfraktkostnader skal dekkes av Kjøper.
Det aksepteres ikke retur med samlet vareverdi under kr. 500.-. Returgebyr for varer belastes Kjøper med 20%.

 15. SIKKERHET OG FORSIKRING
Oppstår grunn til å anta at en part ikke kommer til å oppfylle de forpliktelser som påhviler ham etter avtalen, har den annen part rett til å kreve at akseptabel sikkerhetstilles
for oppfyllelsen. Gjøres ikke dette uten ugrunnet opphold, har den part som har krevd sikkerhet, rett til skriftlig å heve avtalen for de varer som ikke er levert.
Partene skal ha relevante ansvarsforsikringer.

16. FAKTURERING
Selger skal fakturere Kjøper fortløpende etterhvert som leveransen finner sted - og senest 120 dager etter leveransen. I tilfelle oversittelse av nevnte frist, har Selger ikke
rett til betaling for angjeldende faktura med mer enn 65%. Dersom endelig fakturagrunnlag ikke foreligger innenfor fristen har Selger anledning til å fakturere et foreløpig estimert vederlag. Eventuelle avvik og/eller mellomværende skal krediteres eller korrigeres etter utløpet av fristen. Fristen skal kun gjelde ved ordre som er bestilt direkte hos Selger.

17. SALGSPANT
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.
Selger forbeholder seg retten til å ta salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt, jf. pantelovens § 3-14 flg.
Kjøper forplikter seg til å behandle varene med omhu og forsiktighet, holde de atskilt fra andre varer samt holde de forsikret til il deres fulle verdi inntil kjøpesummen er
betalt i sin helhet. Kjøper kan ikke uten samtykke fra Selger, foreta seg noe som forringer varenes verdi, herunder å foreta inkorporering eller bearbeiding av varene.

18. PERSONVERN
Ansatte hos Kjøper vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon, e-mail) til ansatte hos kunde registreres for
å gjennomføre kjøpet. Selger er behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert i Selgers personvernerklæring, se www.cimberio.no.

19. FORCE MAJEURE
Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende
arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/ togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av storearbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.
Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

20. TVISTER
Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slikeforhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminneligenorske domstoler. I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge parter.


Siste gang revidert 4 januar 2023.

Min side